• 18/11/2022
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo v/v ôn tập
 • 15/06/2022
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo v/v đăng ký HP học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
 • 25/11/2021
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo đăng ký HP HK2 năm học 2021 - 2022
 • 17/11/2021
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo đăng ký HP
 • 10/05/2021
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo v/v thực hiện tiến độ năm học 2020 - 2021
 • 05/04/2021
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Kế hoạch tổ chức sự kiện 20 năm Khoa Luật học
 • 14/07/2020
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ ngoài trường
 • 08/07/2020
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Kế hoạch giảng dạy năm học 2020 - 2021
 • 25/01/2020
 • |
 • |
 • Thông báo (hệ chính quy)
Thống kê thành quả nghiên cứu khoa học