• 31/08/2022
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
KHGD 2022
 • 23/12/2019
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
Kế hoạch giảng dạy HK2 2019-2020
 • 15/07/2019
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
Kế hoạch giảng dạy HK1 2019-2020 đã duyệt
 • 04/07/2019
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
Kế hoạch giảng dạy HK1 lớp LHK43DL
 • 30/01/2019
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
Kế hoạch giảng dạy HK2 2018-2019
 • 29/01/2019
 • |
 • |
 • Kế hoạch giảng dạy
Kế hoạch giảng dạy HK2 2018-2019 đang trình ký