THÔNG BÁO

Kế hoạch điều chỉnh học phần học kỳ 1 năm học 2016-2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC Đà Lt

     Số : ……./TB-ĐHĐL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày …… tháng 7 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh đăng ký học phần qua mạng học kỳ I, năm học 2016–2017

cho sinh viên các khóa bậc Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Kính gửi: Các đơn vị và Sinh viên

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy hệ chính quy năm học 2016–2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt và thông báo số 466/TB-ĐHĐL ngày 02/6/2016, phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch điều chỉnh đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2016–2017 cụ thể như sau:

I. Đối tượng và thời gian đăng ký học phần:

Tất cả sinh viên bậc đại học và cao đẳng hệ chính quy, ngoại trừ sinh viên khóa 40.

Thời gian dự kiến: từ ngày 01/8/2016 đến ngày 4/8/2016.

II. Cách thức đăng ký học phần:

Sinh viên vào địa chỉ website http://sv.dlu.edu.vn chọn biểu tượng liên kết “Đăng ký học phần” hoặc truy cập trực tiếp từ địa chỉ http://online.dlu.edu.vn, đăng nhập vào tài khoản cá nhân, vào mục “Đăng ký học phần” để điều chỉnh đăng ký học phần.

Đối với các lớp học phần có số lượng đăng ký không đủ số lượng để mở lớp (số lượng < 20 sinh viên) nhà trường sẽ hủy, do đó sinh viên phải đăng ký lớp học phần khác, trong trường hợp đặc biệt Trưởng khoa đề nghị và được Ban Giám hiệu duyệt mới được mở lớp học phần đó (Đính kèm tập tin danh sách các lớp học phần có số lượng < 20 sinh viên).

Sinh viên phải In và lưu thời khóa biểu đã đăng ký thành công để đi học và làm minh chứng khi cần thiết.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

P. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Nơi nhận:

   - Như kính gửi (để thực hiện);

   - Website ĐHĐL;

   - Lưu: VT, PQLĐT.

Các tin khác