Lịch Thi

DỰ KIẾN: Lịch thi Học kỳ 1 - Tháng 12/2016 và tháng 1/2017

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA LUẬT HỌC                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày 25 tháng 11 năm 2016

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016/2017

THÁNG 12/2016 – THÁNG 1/2017  - DỰ KIẾN

1.     Lịch môn chung: Pháp luật đại cương:

 

STT

Mã LHP

Tên HP

Mã Lớp

Tên CBGD

Số TC

Ngày thi dự tính

Giờ thi

1

161LH1001C01

Pháp luật đại cương

CTK40CD, KTK40CD, NHK40CD, VTK40CD (BB)

 

3

 

2

161LH1001D03

Pháp luật đại cương

CPK40, LSK40, LSK40SP, NVK40, NVK40SP, QHK40 (BB)

Nguyễn Chí Khuê

3

07-11-2016

13 h

3

161LH1001D04

Pháp luật đại cương

HHK40, HHK40SP, SHK40, SHK40SP, VLK40, VLK40SP, VTK40 (BB)

Nguyễn Thị Thu Hà

3

07-11-2016

13 h

4

161LH1001D06

Pháp luật đại cương

CSK40 (BB)

Nguyễn Văn Nghiệp

3

07-11-2016

15 h

5

161LH1001D09

Pháp luật đại cương

DPK40NB (BB)

Nguyễn Thị Loan

3

07-11-2016

15 h

6

161LH1001D01

Pháp luật đại cương

AVK40, AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F, AVK40SP (BB)

Nguyễn Thị Oanh

3

07-11-2016

7 h

7

161LH1001D02

Pháp luật đại cương

CHK40, KTK40, MTK40, NHK40 (BB)

Nguyễn Thị Thanh Ngọc

3

07-11-2016

9 h

8

161LH1001D05

Pháp luật đại cương

HNK40, TNK40, TNK40SP (BB)

Trần Thị Ngọc Kim

3

07-11-2016

9 h

9

161LH1001D08

Pháp luật đại cương

DPK40HQ (BB)

Bùi Kim Hiếu

3

08-01-2017

13 h

10

161LH1001D10

Pháp luật đại cương

QTK40 (BB)

Nguyễn Đắc Văn

3

08-01-2017

15 h

11

161LH1001D07

Pháp luật đại cương

DLK40 (BB)

Bùi Giang Hưng

3

08-01-2017

9 h

2.  Lịch các môn chuyên ngành

STT

Mã LHP

Tên HP

Mã Lớp

Tên CBGD

Số TC

Ngày thi dự tính

Giờ thi

1

161LH1004D01

Lý luận về pháp luật

LHK40A (BB)

Bùi Giang Hưng

3

04-12-2016

13h

2

161LH1004D02

Lý luận về pháp luật

LHK40B (BB)

Bùi Giang Hưng

3

04-12-2016

15h

3

161LH213601

Quản lý nhà nước về lâm nghiệp

LHK37A (TC)

Bùi Kim Hiếu

2

04-12-2016

9h

4

161LH213602

Quản lý nhà nước về lâm nghiệp

LHK37B (TC)

Bùi Kim Hiếu

2

04-12-2016

9h

5

161LH213003

Sở hữu trí tuệ

LHK39C (TC)

Nguyễn Ngọc Anh Đào

2

11-12-2016

13h

6

161LH213004

Sở hữu trí tuệ

LHK39D (TC)

Nguyễn Đắc Văn

2

11-12-2016

13h

7

161LH211601

Luật hôn nhân và gia đình

LHK38A (BB)

Nguyễn Ngọc Anh Đào

2

11-12-2016

7h

8

161LH211602

Luật hôn nhân và gia đình

LHK38B (BB)

Nguyễn Ngọc Anh Đào

2

11-12-2016

7h

9

161LH212501

Tư pháp quốc tế II

LHK37A (BB)

Võ Thị Thanh Linh

3

11-12-2016

9h

10

161LH212502

Tư pháp quốc tế II

LHK37B (BB)

Trần Thị Khánh Chi

3

11-12-2016

9h

11

161LH210901

Luật Hành chính

LHK39A (BB)

Trần Thị Ngọc Kim

3

06-01-2017

7h

12

161LH211201

Luật Dân sự I

LHK39A (BB)

Bùi Kim Hiếu

3

18-12-2016

7h

13

161LH211202

Luật Dân sự I

LHK39B (BB)

Bùi Kim Hiếu

3

18-12-2016

7h

14

161LH211901

Luật lao động

LHK38A (BB)

Nguyễn Thị Thu Hoài

3

18-12-2016

9h

15

161LH211902

Luật lao động

LHK38B (BB)

Nguyễn Thị Thu Hoài

3

18-12-2016

9h

16

161LH212101

Luật ngân hàng

LHK38A (BB)

Nguyễn Xuân Bang

2

25-12-2016

13h

17

161LH212102

Luật ngân hàng

LHK38B (BB)

Nguyễn Xuân Bang

2

25-12-2016

13h

18

161LH212801

Luật thương mại quốc tế

LHK37A (BB)

Nguyễn Chí Khuê

2

25-12-2016

15h

19

161LH212802

Luật thương mại quốc tế

LHK37B (BB)

Nguyễn Chí Khuê

2

25-12-2016

15h

20

161NV111601

Tiếng Việt

LHK39A (TC)

Dương Hữu Biên

3

25-12-2016

7h

21

161NV111602

Tiếng Việt

LHK39B (TC)

Dương Hữu Biên

3

25-12-2016

7h

22

161NV111603

Tiếng Việt

LHK39C (TC)

Dương Hữu Biên

3

25-12-2016

9h

23

161NV111604

Tiếng Việt

LHK39D (TC)

Dương Hữu Biên

3

25-12-2016

9h

24

161LH1005D01

Luật Hiến pháp 1

LHK40A (BB)

Nguyễn Thị Loan

3

31-12-2016

13h

25

161LH211004

Luật Hình sự I

LHK39D (BB)

Trần Thị Ngọc Kim

3

06-01-2017

9h

26

161LH1005D02

Luật Hiến pháp 1

LHK40B (BB)

Nguyễn Thị Vân Anh

3

31-12-2016

15h

27

161LH213301

Pháp luật về thị trường chứng khoán

LHK38A (TC)

Lê Văn Tranh

2

31-12-2016

7h

28

161LH213302

Pháp luật về thị trường chứng khoán

LHK38B (TC)

Lê Văn Tranh

2

31-12-2016

7h

29

161LH213501

Luật tục

LHK37A (TC)

Võ Thị Thanh Linh

2

31-12-2016

9h

30

161LH213502

Luật tục

LHK37B (TC)

Võ Thị Thanh Linh

2

31-12-2016

9h

31

161LH1003D01

Lý luận về nhà nước

LHK40A (BB)

Bùi Giang Hưng

3

05-01-2017

13h

32

161LH1003D02

Lý luận về nhà nước

LHK40B (BB)

Bùi Giang Hưng

3

05-01-2017

15h

33

161LH212201

Luật đất đai

LHK38A (BB)

Nguyễn Đắc Văn

2

05-01-2017

7h

34

161LH212202

Luật đất đai

LHK38B (BB)

Nguyễn Đắc Văn

2

05-01-2017

7h

35

161LH213901

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

LHK37A (TC)

Võ Thị Thanh Linh

2

05-01-2017

9h

36

161LH213902

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

LHK37B (TC)

Võ Thị Thanh Linh

2

05-01-2017

9h

37

161NV111201

Cơ sở văn hóa Việt Nam

LHK38A (TC)

Nguyễn Thị Linh Chi

2

08-01-2017

7h

38

161NV111202

Cơ sở văn hóa Việt Nam

LHK38B (TC)

Nguyễn Thị Linh Chi

2

08-01-2017

7h

39

161SP111001

Tâm lý học đại cương

LHK38A (TC)

Hoàng Đức Lâm

2

11-01-2017

7h

40

161SP111002

Tâm lý học đại cương

LHK38B (TC)

Hoàng Đức Lâm

2

11-01-2017

7h

 

                                                                                            KHOA LUẬT HỌC

 

Các tin khác