Danh sách học lại thi lại tháng 10/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

KHOA LUẬT HỌC

______________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________________

 

 

ĐỀ NGHỊ

V/v học và thi lại của sinh viên hệ đào tạo thường xuyên

 

Kính gửi:

         -  Ban Giám hiệu;

         -  Phòng Đào tạo thường xuyên.

 

-          Căn cứ Mục 3. Điều 15, Quyết định số 501/2008/QĐ-ĐHĐL-ĐTTX ngày 25 tháng 06 năm 2008 của Trường Đại học Đà Lạt quy định về việc học lại, thi lại, thi trả nợ và bảo lưu kết quả học phần “Sinh viên thi lại 2 lần vẫn không đạt, nếu được xét học tiếp lên năm học sau phải đăng ký học trả nợ học phần”;

-          Căn cứ đơn xin học và thi lại của sinh viên đã thi học kỳ, thi lại lần 1 và 2 vẫn chưa đạt;

Khoa Luật học kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo thường xuyên xem xét cho các sinh viên có tên sau được học lại và thi tại Trường Đại học Đà Lạt như sau:

Stt

Họ

Tên

MSSV

Lớp

Học Phần

1

Nguyễn Hồng

0830234

LHK32BD

Luật Hôn Nhân Gia Đình

2

Trương Hữu

Minh

0880150

LHK32TP

Luật Đất Đai

3

Trương Hữu

Minh

0880150

LHK32TP

Luật La Mã

4

Trương Hữu

Minh

0880150

LHK32TP

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

5

Dương Quốc

Hùng

0918057

LHK33Q6A

Tư Pháp Quốc Tế 2

6

Phan Trịnh Công

Sơn

0918569

LHK33DLA

Luật Hình Sự 1

7

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Học So Sánh

8

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Tài Chính

9

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Thương Mại 2

10

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Thương Mại Quốc Tế

11

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Tố Tụng Hành Chính

12

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Tố Tụng Hình Sự

13

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Luật Tục

14

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Pháp Luật Về Du Lịch

15

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

16

Lâm Hải

Tuấn

0918998

LHK33BL

Sở Hữu Trí Tuệ

17

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Học So Sánh

18

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Tài Chính

19

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Thương Mại 2

20

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Thương Mại Quốc Tế

21

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Tố Tụng Dân Sự

22

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Tố tụng hành chính

23

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Tố Tụng Hình Sự

24

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Luật Tục

25

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Pháp Luật Về Du Lịch

26

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

27

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Sở Hữu Trí Tuệ

28

Đặng Thế

Tuyến

0920311

LHK33NT

Tư Pháp Quốc Tế 2

29

Nguyễn Thị Thùy

Linh

0930343

LHK33BD

Luật Hiến Pháp 1

30

Nguyễn Thị Thùy

Linh

0930343

LHK33BD

Luật Tố Tụng Dân Sự

31

Nguyễn Thị Thùy

Linh

0930343

LHK33BD

Luật Tố Tụng Hình Sự

32

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Công Pháp Quốc Tế 2

33

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Học So Sánh

34

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Lao Động

35

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật tài Chính

36

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Thương Mại 1

37

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Thương Mại 2

38

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Thương Mại Quốc Tế

39

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Tố Tụng Dân Sự

40

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Tố tụng hành chính

41

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật Tố Tụng Hình Sự

42

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Luật tục

43

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

44

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

45

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

46

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Pháp Luật Về Du Lịch

47

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

48

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Sở Hữu Trí Tuệ

49

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Tin Học Đại Cương

50

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Tư Pháp Quốc Tế 1

51

Dương Quốc

Thái

0930392

LHK33BD                       

Tư Pháp Quốc Tế 2

52

Đinh Thị Tuyết

Thu

0930404

LHK33BD

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

53

Đinh Thị Tuyết

Thu

0930404

LHK33BD

Tin Học Đại Cương

54

Đoàn Thị Trúc

Linh

0960270

LHK33BH

Luật Học So Sánh

55

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Công Pháp Quốc Tế 1

56

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Công Pháp Quốc Tế 2

57

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

58

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

59

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Luật Dân Sự 1

60

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Luật Hành Chính

61

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Luật La Mã

62

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

63

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

64

Trần Tuấn

Anh

0981011

LHK33Q6A

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

65

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Công Pháp Quốc Tế 1

66

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Công Pháp Quốc Tế 2

67

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

68

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Dân Sự 1

69

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Đất Đai

70

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Hành Chính

71

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Hình Sự 2

72

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Học So Sánh

73

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Môi Trường

74

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Ngân Hàng

75

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Thương Mại Quốc Tế

76

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Tố Tụng Dân Sự

77

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Luật Tố Tụng Hình Sự

78

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

79

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

80

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

81

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Sở Hữu Trí Tuệ

82

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Tội Phạm Học

83

Lưu Hồng

Nam

0981094

LHK33Q6A

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

84

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

85

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Luật Dân Sự 2

86

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Luật Hình Sự 1

87

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Luật Thương Mại Quốc Tế

88

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Luật Tố Tụng Dân Sự

89

Lê Nguyễn Minh

Hoàng

0981168

LHK33NT

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

90

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

91

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

92

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Dân Sự 2

93

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Đất Đai

94

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Hình Sự 2

95

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Môi Trường

96

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Thương Mại 1

97

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Luật Tố Tụng Dân Sự

98

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

99

Nguyễn Đức

Trọng

0981168

LHK33Q6A

Sở Hữu Trí Tuệ

100

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Dân Sự 1

101

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Dân Sự 2

102

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Học So Sánh

103

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật La Mã

104

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Lao Động

105

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Tài Chính

106

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Luật Tố Tụng Dân Sự

107

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

108

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Tin Học Đại Cương

109

Ngô Nam

Dương

1050019

LHK34VTB

Tư Pháp Quốc Tế 1

110

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Luật Học So Sánh

111

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Luật Thương Mại Quốc Tế

112

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Luật Tố Tụng Hành Chính

113

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Luật Tục

114

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

115

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

116

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Pháp Luật Về Du Lịch

117

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

118

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Sở Hữu Trí Tuệ

119

Nguyễn Nguyễn Minh

Khoa

1080152

LHK34QS

Tin Học Đại Cương

120

Trần Quang

Phú

1080168

LHK34QS

Công Pháp Quốc Tế 1

121

Trần Quang

Phú

1080168

LHK34QS

Luật Dân Sự 1

122

Trần Quang

Phú

1080168

LHK34QS

Luật Hình Sự 1

123

Trần Quang

Phú

1080168

LHK34QS

Luật Hình Sự 2

124

Trần Quang

Phú

1080168

LHK34QS

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

125

Đào Minh

Tấn

1080269

LHK34TP

Luật Đất Đai

126

Đào Minh

Tấn

1080269

LHK34TP

Luật Tài Chính

127

Đào Minh

Tấn

1080269

LHK34TP

Luật Tố Tụng Hành Chính

128

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Công Pháp Quốc Tế 2

129

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Luật Học So Sánh

130

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Luật Lao Động

131

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Luật Thương Mại Quốc Tế

132

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Luật Tố Tụng Dân Sự

133

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Luật Tố tụng hành chính

134

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh)

135

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Pháp Luật Về Du Lịch

136

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

137

Lê Văn

Phúc

1080366

LHK34Q6

Tư Pháp Quốc Tế 1

138

Ngô Thế

Anh

1118195

LHK35BL

Luật Tố Tụng Hình Sự

139

Lê Trọng

Giáp

1118487

LHK35DL

Luật Thương Mại 2

140

Cil

Jim

1118515

LHK35DL

Luật Thương Mại 2

141

Trần Thị

Lành

1118519

LHK35DL

Luật Thương Mại 2

142

Ngô Khắc

Lịch

1118521

LHK35DL

Luật Tài Chính

143

Ngô Khắc

Lịch

1118521

LHK35DL

Tư Pháp Quốc Tế 2

144

Nguyễn Thị Diệu

Trinh

1118577

LHK35DL

Luật Thương Mại 2

145

Nguyễn Thanh

Tuấn

1118581

LHK35DL

Luật Thương Mại 2

146

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Học So Sánh

147

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Tài Chính

148

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Thương Mại 2

149

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Thương Mại Quốc Tế

150

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Tố Tụng Hình Sự

151

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Luật Tục

152

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

153

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

154

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Pháp Luật Về Du Lịch

155

Lê Thanh

Bình

1120010

LHK35NTA

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

156

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Công Pháp Quốc Tế 1

157

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Luật Dân Sự 2

158

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Luật Hành Chính

159

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Luật Tố Tụng Hành Chính

160

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Luật Tố Tụng Hình Sự

161

Hà Chung

Điệp

1120035

LHK35NTA

Tư Pháp Quốc Tế 2

162

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Bảo Hiểm

163

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Đất Đai

164

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Tài Chính

165

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Thương Mại 1

166

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Thương Mại 2

167

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Tố Tụng Hình Sự

168

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Luật Tục

169

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

170

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Tội Phạm Học

171

Ngô Đăng

Khoa

1120078

LHK35NTA

Tư Pháp Quốc Tế 2

172

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Bảo Hiểm

173

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Đất Đai

174

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Tài Chính

175

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Thương Mại 1

176

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Thương Mại 2

177

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Tố Tụng Hình Sự

178

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Luật Tục

179

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

180

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Tội Phạm Học

181

Nguyễn Chí

Trung

1120167

LHK35NTB

Tư Pháp Quốc Tế 2

182

Phan Thanh

Chinh

1120204

LHK35NTC

Luật Thương Mại 2

183

Vương Quốc

Hương

1120233

LHK35NTC

Luật Thương Mại 2

184

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Công Pháp Quốc Tế 2

185

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

186

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

187

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Bảo Hiểm

188

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Đất Đai

189

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Hôn Nhân Gia Đình

190

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật La Mã

191

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Lao Động

192

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Ngân Hàng

193

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Luật Tố Tụng Dân Sự

194

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

195

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

196

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Tội Phạm Học

197

Ngô Văn

Sang

1120260

LHK35NTC

Tư Pháp Quốc Tế 1

198

Nguyễn Xuân

Huy

1130070

LHK35BD

Luật Hôn Nhân Gia Đình

199

Nguyễn Xuân

Huy

1130070

LHK35BD

Luật Ngân Hàng

200

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Luật Học So Sánh

201

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Luật Thương Mại Quốc Tế

202

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Luật Tố Tụng Hành Chính

203

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Pháp Luật Về Du Lịch

204

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

205

Nguyễn Vương Thành

Phát

1130116

LHK35BDB

Sở Hữu Trí Tuệ

206

Trương Đình

Doanh

1140008

LHK35PY

Sở Hữu Trí Tuệ

207

Trương Đình

Doanh

1140008

LHK35PY

Tin Học Đại Cương

208

Phan Công

Ngà

1160041

LHK35VT

Luật Hình Sự 1

209

Phan Công

Ngà

1160041

LHK35VT

Luật Tài Chính

210

Phan Công

Ngà

1160041

LHK35VT

Luật Tố Tụng Hành Chính

211

Nguyễn Thiện

Chiến

1180007

LHK35Q6

Luật Dân Sự 1

212

Nguyễn Thiện

Chiến

1180007

LHK35Q6

Luật Hình Sự 2

213

Nguyễn Thiện

Chiến

1180007

LHK35Q6

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

214

Trần Văn

Hương

1180038

LHK35Q6

Luật Thương Mại Quốc Tế

215

Trần Văn

Hương

1180038

LHK35Q6

Tư Pháp Quốc Tế 2

216

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

217

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Luật Dân Sự 2

218

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Luật Hình Sự 1

219

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Luật Hôn Nhân Gia Đình

220

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Luật Tố Tụng Dân Sự

221

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

222

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Lý Luận Về Pháp Luật

223

Phạm Quốc

Thâu

1180106

LHK35Q6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

224

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Công Pháp Quốc Tế 2

225

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Bảo Hiểm

226

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Đất Đai

227

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Lao Động

228

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Tài Chính

229

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Thương Mại 2

230

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Tố Tụng Hình Sự

231

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Luật Tục

232

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

233

Lê Thanh

Hồng

1180157

LHK35TP

Tội Phạm Học

234

Phạm Sơn

Bằng

1180547

LHK35QS

Quản Lý Nhà Nước Về Lâm Nghiệp

235

Phạm Sơn

Bằng

1180547

LHK35QS

Sở Hữu Trí Tuệ

236

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Dân Sự 1

237

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Dân Sự 2

238

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Học So Sánh

239

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật La Mã

240

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Lao Động

241

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Thương Mại 2

242

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Tố Tụng Dân Sự

243

Nguyễn Phú

Bình

1180548

LHK35QS

Luật Tục

244

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Công Pháp Quốc Tế 2

245

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Luật Học So Sánh

246

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Luật Thương Mại 1

247

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Luật Thương Mại Quốc Tế

248

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Luật Tố Tụng Hành Chính

249

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Pháp Luật Về Du Lịch

250

Phạm Trần Trường

Giang

1180558

LHK35QS

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

251

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Luật Dân Sự 1

252

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Luật Học So Sánh

253

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Luật La Mã

254

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Luật Tục

255

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Pháp Luật Về Du Lịch

256

Nguyễn Đoàn Thanh

Hoa

1180568

LHK35QS

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

257

Tô Xuân

Khoa

1180572

LHK35QS

Luật Học So Sánh

258

Tô Xuân

Khoa

1180572

LHK35QS

Luật Tục

259

Tô Xuân

Khoa

1180572

LHK35QS

Pháp Luật Về Du Lịch

260

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Công Pháp Quốc Tế 2

261

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật Dân Sự 1

262

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật La Mã

263

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật Lao Động

264

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật Tài Chính

265

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật Thương Mại 1

266

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Luật Tục

267

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

268

Trần Trung

Kiên

1180574

LHK35QS

Tội Phạm Học

269

Trần Thị

Phượng

1180589

LHK35QS

Luật Tố Tụng Hành Chính

270

Trần Thị

Phượng

1180589

LHK35QS

Pháp Luật Về Du Lịch

271

Trương Văn

Tài

1180592

LHK35QS

Luật La Mã

272

Trần Kế

Thắng

1180600

LHK35QS

Luật Tục

273

Trần Thanh

Toàn

1180606

LHK35QS

Luật Học So Sánh

274

Trần Thanh

Toàn

1180606

LHK35QS

Luật Thương Mại 2

275

Trần Thanh

Toàn

1180606

LHK35QS

Luật Tục

276

Châu Thị Huyền

Trang

1180609

LHK35QS

Luật Tài Chính

277

Châu Thị Huyền

Trang

1180609

LHK35QS

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

278

Đào Ngọc

1180613

LHK35QS

Luật La Mã

279

Đào Ngọc

1180613

LHK35QS

Luật Tài Chính

280

Nguyễn

1180617

LHK35QS

Luật La Mã

281

Nguyễn

1180617

LHK35QS

Luật Tài Chính

282

Trình Phạm Đắc

Duy

1180629

LHK35Q6A

Luật Thương Mại 2

283

Nguyễn Bá

Hải

1180640

LHK35Q6A

Luật Tố Tụng Dân Sự

284

Huỳnh Tố

Linh

1180652

LHK35Q6A

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

285

Huỳnh Tố

Linh

1180652

LHK35Q6A

Luật Hình Sự 1

286

Thân Trọng

Nhân

1180664

LHK35Q6A

Công Pháp Quốc Tế 1

287

Thân Trọng

Nhân

1180664

LHK35Q6A

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

288

Nguyễn Tấn Vĩnh

Phú

1180675

LHK35Q6A

Luật Tục

289

Trương Công

Trúc

1180685

LHK35Q6A

Luật Dân Sự 1

290

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

291

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Dân Sự 1

292

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Dân Sự 2

293

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Hành Chính

294

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Hình Sự 1

295

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Hình Sự 2

296

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật La Mã

297

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Môi Trường

298

Vũ Thị Ngọc

Anh

1218002

LHK36DL

Luật Ngân Hàng

299

Đoàn Thị

Hoài

1218022

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

300

Hắc Thị

Hoan

1218024

LHK36DL

Luật Đất Đai

301

Hắc Thị

Hoan

1218024

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

302

Nguyễn Văn

Lợi

1218033

LHK36DL

Logic Học

303

Nguyễn Văn

Lợi

1218033

LHK36DL

Luật Dân Sự 1

304

Nguyễn Văn

Lợi

1218033

LHK36DL

Luật Ngân Hàng

305

K' Rơ Xang

Luyến

1218034

LHK36DL

Luật Đất Đai

306

K' Rơ Xang

Luyến

1218035

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

307

Trương Giang

Nam

1218038

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

308

Thân Hồng

Phúc

1218043

LHK36DL

Tội Phạm Học

309

Đặng Duy

Quân

1218047

LHK36DL

Luật Tố Tụng Dân Sự

310

Đặng Duy

Quân

1218047

LHK36DL

Luật Tố Tụng Hình Sự

311

Đặng Duy

Quân

1218047

LHK36DL

Lý Luận Về Nhà Nước

312

Đặng Duy

Quân

1218047

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

313

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Công Pháp Quốc Tế 1

314

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Công Pháp Quốc Tế 2

315

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Đại cương Văn Hóa Việt Nam

316

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật bảo Hiểm

317

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Đất Đai

318

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Hình Sự 1

319

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật La Mã

320

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Lao Động

321

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật tài Chính

322

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Thương Mại 2

323

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Tố Tụng Dân Sự

324

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Luật Tố Tụng Hình Sự

325

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Pháp luật cạnh tranh và chống độc quyền

326

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

327

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Tư Pháp Quốc Tế 1

328

Hồ Minh

Tuấn

1218060

LHK36DL

Tư Pháp Quốc Tế 2

329

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Công Pháp Quốc Tế 2

330

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

331

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Luật Bảo Hiểm

332

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Luật Đất Đai

333

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Luật Lao Động

334

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Luật Thương Mại 1

335

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Luật Tố Tụng Dân Sự

336

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

337

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Tội Phạm Học

338

Nguyễn Văn

Hưởng

1220030

LHK36NT

Tư Pháp Quốc Tế 1

339

Nguyễn Minh

Liệu

1220037

LHK36NT

Luật Hình Sự 2

340

Hồ Thị Ánh

Ngọc

1220049

LHK36NT

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

341

Lê Tiến

Phương

1220059

LHK36NT

Luật Hình Sự 2

342

Phan Thành

Thắng

1220072

LHK36NT

Luật Hình Sự 2

343

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

344

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Luật Hình Sự 2

345

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Luật Thương Mại 1

346

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Lý Luận Về Nhà Nước

347

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

348

Trần Thanh

Dũng

1240009

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

349

Nguyễn Anh

Duy

1240010

LHK36BH

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

350

Nguyễn Anh

Duy

1240010

LHK36BH

Luật Hình Sự 2

351

Nguyễn Anh

Duy

1240010

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

352

Nguyễn Anh

Duy

1240010

LHK36BH

Tội Phạm Học

353

Trần Nguyên

Hưng

1240025

LHK36PR

Công Pháp Quốc Tế 1

354

Trần Nguyên

Hưng

1240025

LHK36PR

Luật Hình Sự 2

355

Trần Nguyên

Hưng

1240025

LHK36PR

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

356

Nguyễn Văn

Khanh

1240027

LHK36BH

Luật Thương Mại 1

357

Văn Ngọc

Kiều

1240029

LHK36BH

Công Pháp Quốc Tế 1

358

Văn Ngọc

Kiều

1240029

LHK36BH

Luật Hình Sự 2

359

Văn Ngọc

Kiều

1240029

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

360

Nguyễn Hoàng

Phương

1240039

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

361

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Công Pháp Quốc Tế 1

362

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

363

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36DL

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

364

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Dân Sự 1

365

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Dân Sự 2

366

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36DL

Luật Hành Chính

367

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Hình Sự 1

368

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Hình Sự 2

369

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật La Mã

370

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Môi Trường

371

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Luật Ngân Hàng

372

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Lý Luận Về Nhà Nước

373

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36DL

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

374

Nguyễn Hoàng

Phương

1240040

LHK36BH

Xã Hội Học Đại Cương

375

Trịnh Thanh

Quang

1240048

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

376

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

1240059

LHK36BH

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

377

Nguyễn Xuân

Toàn

1240066

LHK36BH

Luật Thương Mại 1

378

Nguyễn Dương Tiến

Trường

1240077

LHK36BH

Luật Thương Mại 1

379

Vũ Huy

Hưng

1260020

LHK36VT

Luật Thương Mại 1

380

Trần Anh

Ngân

1260035

LHK36VT

Luật La Mã

381

Nguyễn Thị Ngọc

Sinh

1260052

LHK36VT

Luật Thương Mại 1

382

Bùi Trần Thủy

Tiên

1260059

LHK36VT

Luật Thương Mại 1

383

Bùi Chí

Trung

1260065

LHK36VT

Luật Bảo Hiểm

384

Bùi Chí

Trung

1260065

LHK36VT

Luật La Mã

385

Nguyễn Quốc

Tuấn

1260066

LHK36VT

Luật Thương Mại 1

386

Nguyễn Thị Hoài

Ân

1270004

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

387

Trần Phan Như

Khuyết

1270055

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

388

Nguyễn Thị

Mùi

1270068

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

389

Trần Lê Bích

Ngân

1270071

LHK36PR

Luật La Mã

390

Ninh Thị Thùy

Phương

1270093

LHK36PR

Luật La Mã

391

Ninh Thị Thùy

Phương

1270093

LHK36PR

Tội Phạm Học

392

Trần Minh

Quân

1270096

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

393

Trần Minh

Quân

1270096

LHK36PR

Luật La Mã

394

Nguyễn Tiến

Thịnh

1270109

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

395

Nguyễn Tiến

Thịnh

1270109

LHK36PR

Luật La Mã

396

Viên Thanh

Thịnh

1270110

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

397

Viên Thanh

Thịnh

1270110

LHK36PR

Luật La Mã

398

Võ Thị Bích

Trâm

1270126

LHK36PR

Luật Thương Mại 1

399

Phùng

Tuấn

1270132

LHK36PR

Luật Thương Mại 1

400

Đỗ Trần Phương

Uyên

1270135

LHK36PR

Luật La Mã

401

Đỗ Trần Phương

Uyên

1270135

LHK36PR

Tội Phạm Học

402

Lưu Hoàng

Vân

1270138

LHK36PR

Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

403

Lưu Hoàng

Vân

1270138

LHK36PR

Luật Dân Sự 1

404

Lưu Hoàng

Vân

1270138

LHK36PR

Luật La Mã

405

Trần Trung

Dũng

1280013

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

406

Lương Ngọc

1280020

LHK36Q6

Luật Đất Đai

407

Nguyễn Phước

Hòa

1280030

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

408

Nguyễn Phước

Hòa

1280030

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

409

Phạm Quốc

Hùng

1280034

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

410

Nguyễn Thị Thu

Hương

1280036

LHK36Q6

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

411

Nguyễn Thị Thu

Hương

1280036

LHK36Q6

Luật Tố Tụng Dân Sự

412

Trần Thanh

Lai

1280039

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

413

Bùi Văn

Nên

1280046

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

414

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

415

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

416

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

417

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Luật Đất Đai

418

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Luật Hiến Pháp 1

419

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Luật Hiến Pháp 2

420

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Luật La Mã

421

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

422

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Lý Luận Về Pháp Luật

423

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

424

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

425

Lê Thái Hoàng

Nguyên

1280047

LHK36Q6

Tội Phạm Học

426

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

427

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

428

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Luật Hiến Pháp 1

429

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Luật Hiến Pháp 2

430

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Luật La Mã

431

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

432

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Lý Luận Về Pháp Luật

433

Lê Thanh

Nhàn

1280048

LHK36Q6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1

434

Trịnh Hồng

Phát

1280050

LHK36Q6

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

435

Trịnh Hồng

Phát

1280050

LHK36Q6

Luật Lao Động

436

Trịnh Hồng

Phát

1280050

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

437

Lý Thu

Thảo

1280065

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

438

Nguyễn Văn

Thắm

1280066

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

439

Huỳnh Phúc

Thịnh

1280071

LHK36Q6

Luật La Mã

440

Huỳnh Phúc

Thịnh

1280071

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

441

Nguyễn Tốt

Thịnh

1280072

LHK36Q6

Lý Luận Về Nhà Nước

442

Huỳnh Ngô Thị Bảo

Trân

1280080

LHK36Q6

Luật La Mã

443

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

444

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

445

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Luật Hành Chính

446

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Luật Hình Sự 1

447

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Luật La Mã

448

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2

449

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

450

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Xã Hội Học Đại Cương

451

Nguyễn Ngọc Mai

Trinh

1280083

LHK36Q6

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

452

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

453

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Luật Dân Sự 2

454

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Luật La Mã

455

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Luật Thương Mại 1

456

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

457

Trương Thanh

1280087

LHK36Q6

Tội Phạm Học

458

Nguyễn Hữu

Phùng

1280145

LHK36QS

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

459

Thạch

Quyền

1280148

LHK36QS

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

460

Thạch

Quyền

1280148

LHK36QS

Luật Hình Sự 1

461

Nguyễn Hoàng Phương

Triều

1280163

LHK36QS

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

462

Phạm Thị Thanh

Trúc

1280164

LHK36QS

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

463

Phan Thanh

1280168

LHK36QS

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Thế Giới

464

Phạm Việt

Kha

1318140

LHK37DL

Luật La Mã

465

Võ Bảo

Ngọc

1318151

LHK37DL

Luật La Mã

466

Trương Công

Quang

1318157

LHK37DL

Luật La Mã

467

Cao Hoàng

Nam

1318269

LHK37DLA

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

468

Nông Văn

Nam

1318271

LHK37DLA

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

469

Bùi Quang

Trí

1318308

LHK37DLA

Xây Dựng Văn Bản Pháp Luật

470