THÔNG BÁO

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 40 THÁNG 10 - NĂM HỌC 2016-2017

 

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN THÁNG 10 - NĂM HỌC 2016-2017

Tên HP Mã Lớp Ngày Học Thứ Tiết BĐ Số Tiết Sức Chứa Tc Phòng Phòng Tên CBGD
Sinh hoạt công dân 1 KTK40, QTK40 () 16/10/2016 CN 1 4 370 PR HoiThao_TV Bùi Long Dung
Sinh hoạt công dân 4 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 15/10/2016 7 11 2 280 PR HTTN Lê Thị Hoài Nhung
Sinh hoạt công dân 5 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 15/10/2016 7 11 2 370 PR HoiThao_TV Cao Thế Trình
Sinh hoạt công dân 5 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 15/10/2016 7 11 2 190 PR A27.3 Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Sinh hoạt công dân 1 HHK40, HHK40SP, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 16/10/2016 CN 1 4 410 PR A8.B Đinh Thị Hoàng Phương
Sinh hoạt công dân 1 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F, AVK40SP (BB) 16/10/2016 CN 1 4 280 PR A31.201 Trần Thị Ái Vân
Sinh hoạt công dân 1 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 16/10/2016 CN 1 4 280 PR HTTN Trần Thị Thúy Nga
Sinh hoạt công dân 1 CSK40, DLK40, SHK40, SHK40SP () 16/10/2016 CN 7 4 410 PR A8.B Nguyễn Duy Mậu
Sinh hoạt công dân 3 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 16/10/2016 CN 2 2 190 PR A27.3 Trần Hữu Duy
Sinh hoạt công dân 3 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 16/10/2016 CN 7 2 280 PR HTTN Văn Quang Viên
Sinh hoạt công dân 3 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F (BB) 16/10/2016 CN 9 2 280 PR HTTN Trần Hữu Duy
Sinh hoạt công dân 3 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 16/10/2016 CN 11 2 370 PR HoiThao_TV Văn Quang Viên
Sinh hoạt công dân 4 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 16/10/2016 CN 4 2 190 PR A27.3 Lê Thị Hoài Nhung
Sinh hoạt công dân 4 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F (BB) 16/10/2016 CN 7 2 280 PR A31.201 Lê Thị Hoài Nhung
Sinh hoạt công dân 4 HHK40, HHK40SP, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 16/10/2016 CN 11 2 410 PR A8.B Phan Tuấn Anh
Sinh hoạt công dân 5 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 16/10/2016 CN 9 2 280 PR A31.201 Nguyễn Thị Thanh Ngọc
Sinh hoạt công dân 5 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F (BB) 16/10/2016 CN 11 2 280 PR HTTN Cao Thế Trình
Sinh hoạt công dân 7 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 16/10/2016 CN 11 2 280 PR A31.201 Nguyễn Văn Hùng
Sinh hoạt công dân 8 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 16/10/2016 CN 11 2 190 PR A27.3 Nguyễn Văn Nghiệp
Sinh hoạt công dân 8 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 22/10/2016 7 11 2 370 PR HoiThao_TV Nguyễn Văn Nghiệp
Sinh hoạt công dân 8 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 22/10/2016 7 11 2 280 PR HTTN Bùi Kim Hiếu
Sinh hoạt công dân 2 CSK40, DLK40, SHK40, SHK40SP () 23/10/2016 CN 1 4 410 PR A8.B Hoàng Đức Lâm
Sinh hoạt công dân 2 KTK40, QTK40 () 23/10/2016 CN 1 4 370 PR HoiThao_TV Trần Thị Thúy Nga
Sinh hoạt công dân 2 HHK40, HHK40SP, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 23/10/2016 CN 7 4 410 PR A8.B Hoàng Đức Lâm
Sinh hoạt công dân 2 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 23/10/2016 CN 7 4 190 PR A27.3 Trần Thị Thúy Nga
Sinh hoạt công dân 3 KTK40, QTK40 () 23/10/2016 CN 7 2 370 PR HoiThao_TV Văn Quang Viên
Sinh hoạt công dân 3 HHK40, HHK40SP, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 23/10/2016 CN 11 2 410 PR A8.B Văn Quang Viên
Sinh hoạt công dân 4 KTK40, QTK40 () 23/10/2016 CN 11 2 370 PR HoiThao_TV Lê Thị Hoài Nhung
Sinh hoạt công dân 5 KTK40, QTK40 () 23/10/2016 CN 9 2 370 PR HoiThao_TV Mai Minh Nhật
Sinh hoạt công dân 7 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 23/10/2016 CN 1 2 190 PR A27.3 Phan Tuấn Anh
Sinh hoạt công dân 7 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F, AVK40SP (BB) 23/10/2016 CN 11 2 280 PR HTTN Nguyễn Văn Hùng
Sinh hoạt công dân 8 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F, AVK40SP (BB) 23/10/2016 CN 1 2 280 PR HTTN Bùi Kim Hiếu
Sinh hoạt công dân 1 CTK40, LSK40, LSK40SP, MTK40, NVK40, NVK40SP () 30/10/2016 CN 7 4 190 PR A27.3 Đinh Thị Hoàng Phương
Sinh hoạt công dân 2 AVK40A, AVK40B, AVK40C, AVK40D, AVK40E, AVK40F (BB) 30/10/2016 CN 1 4 280 PR HTTN Hoàng Đức Lâm
Sinh hoạt công dân 2 CHK40, CPK40, NHK40, VLK40, VLK40SP, VTK40 () 30/10/2016 CN 1 4 280 PR A31.201 Trần Thị Thúy Nga
Sinh hoạt công dân 2 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 30/10/2016 CN 7 4 370 PR HoiThao_TV Hoàng Đức Lâm
Sinh hoạt công dân 3 CSK40, DLK40, SHK40, SHK40SP () 30/10/2016 CN 4 2 410 PR A8.B Trần Hữu Duy
Sinh hoạt công dân 4 CSK40, DLK40, SHK40, SHK40SP () 30/10/2016 CN 1 2 410 PR A8.B Phan Tuấn Anh
Sinh hoạt công dân 4 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 30/10/2016 CN 11 2 370 PR HoiThao_TV Phan Tuấn Anh
Sinh hoạt công dân 5 CSK40, DLK40, SHK40, SHK40SP () 30/10/2016 CN 7 2 410 PR A8.B Bùi Long Dung
Sinh hoạt công dân 5 HHK40, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 30/10/2016 CN 9 2 410 PR A8.B Mai Minh Nhật
Sinh hoạt công dân 7 DPK40HQ, DPK40NB, HNK40, QHK40 () 30/10/2016 CN 4 2 370 PR HoiThao_TV Phan Tuấn Anh
Sinh hoạt công dân 8 KTK40, QTK40 () 30/10/2016 CN 1 2 370 PR HoiThao_TV Nguyễn Văn Nghiệp
Sinh hoạt công dân 8 HHK40, HHK40SP, LHK40A, LHK40B, TNK40, TNK40SP () 30/10/2016 CN 11 2 410 PR A8.B Bùi Kim Hiếu

Các tin khác