Lịch Thi

Lịch thi HK2 - Lần 2 - Khoa Luật

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA LUẬT HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH THI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 - LẦN 2
STT TÊN HỌC PHẦN KHÓA SỐ
TC
SỐ
SV
THỜI LƯỢNG NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI
1 Công pháp quốc tế II LHK37A 3 29 90 phút 02/08/2016 07g00 A31.204
2 Công pháp quốc tế II LHK37B 3 49 90 phút 02/08/2016 07g00 A31.203
3 Giám định pháp y LHK36A, LHK36B 2 13 90 phút 02/08/2016 09g00 A31.204
4 Kinh tế vĩ mô LHK39A, LHK39B, LHK39C, LHK39D 2 27 90 phút 02/08/2016 13g00 A31.204
5 Kỹ thuật lập pháp LHK36A, LHK36B, LHK38A, LHK38B 2 29 90 phút 02/08/2016 15g00 A31.301
6 Lịch sử NN & pháp luật VN LHK38A 2 36 90 phút 04/08/2016 07g00 A31.104
7 Lịch sử NN & pháp luật VN LHK38B 2 69 90 phút 04/08/2016 07g00 A31.105
8 Tội phạm học LHK36A, LHK36B 2 21 90 phút 04/08/2016 09g00 A31.102
9 Luật tố tụng dân sự LHK37B 3 42 90 phút 04/08/2016 13g00 A31.103
10 Luật tố tụng dân sự LHK37A 3 43 90 phút 04/08/2016 13g00 A31.104
11 Luật Bảo hiểm LHK38A 2 17 90 phút 04/08/2016 15g00 A31.103
12 Luật Bảo hiểm LHK38B 2 22 90 phút 04/08/2016 15g00 A31.103
13 Lịch sử NN & PL thế giới LHK39D 2 20 90 phút 06/08/2016 07g00 A31.204
14 Lịch sử NN & PL thế giới LHK39C 2 53 90 phút 06/08/2016 07g00 A31.203
15 Lịch sử NN & PL thế giới LHK39B 2 79 90 phút 06/08/2016 07g00 A31.105
16 Lịch sử NN & PL thế giới LHK39A 2 65 90 phút 06/08/2016 07g00 A31.206
17 Luật thương mại II LHK37A 3 57 90 phút 06/08/2016 09g00 A31.203
18 Luật thương mại II LHK37B 3 67 90 phút 06/08/2016 09g00 A31.206
19 Logic học đại cương LHK39A 2 29 90 phút 06/08/2016 13g00 A31.101
20 Logic học đại cương LHK39C 2 35 90 phút 06/08/2016 13g00 A31.102
21 Logic học đại cương LHK39B 2 41 90 phút 06/08/2016 13g00 A31.103
22 Logic học đại cương LHK39D 2 42 90 phút 06/08/2016 13g00 A31.104
23 Luật Dân sự II LHK38A 4 92 120 phút 08/08/2016 09g00 A31.206, A31.205
24 Luật Dân sự II LHK38B 4 113 120 phút 08/08/2016 09g00 A31.102, A31.103, A31.104
25 Luật Hiến pháp II LHK39D 2 129 90 phút 08/08/2016 13g00 A31.101, A31.103, A31.104, A31.102
26 Luật Hiến pháp II LHK39C 2 55 90 phút 08/08/2016 15g00 A31.203
27 Luật Hiến pháp II LHK39B 2 46 90 phút 08/08/2016 15g00 A31.104
28 Luật Hiến pháp II LHK39A 2 68 90 phút 08/08/2016 15g00 A31.206
29 Luật Hình sự II LHK38B 4 125 120 phút 10/08/2016 07g00 A31.203, A31.204, A31.205
30 Luật Hình sự II LHK38A 4 136 120 phút 10/08/2016 07g00 A31.101, A31.103, A31.104, A31.102
31 Luật học so sánh LHK38A 2 161 90 phút 10/08/2016 09g00 A31.104, A31.103, A31.101, A31.102
32 Luật La Mã LHK39D 2 13 90 phút 10/08/2016 13g00 A31.103
33 Luật La Mã LHK39C 2 25 90 phút 10/08/2016 13g00 A31.103
34 Luật La Mã LHK39A 2 26 90 phút 10/08/2016 13g00 A31.101
35 Luật La Mã LHK39B 2 34 90 phút 10/08/2016 13g00 A31.102
36 Luật học so sánh LHK38B 2 162 90 phút 10/08/2016 15g00 A31.101, A31.102, A31.104, A31.105
37 Luật tố tụng hình sự LHK37A 3 25 90 phút 11/08/2016 09g00 A31.203
38 Luật tố tụng hình sự LHK37B 3 29 90 phút 11/08/2016 09g00 A31.203
39 Pháp luật về du lịch LHK39C 2 6 90 phút 12/08/2016 07g00 A31.203
40 Pháp luật về du lịch LHK39A 2 11 90 phút 12/08/2016 07g00 A31.203
41 Pháp luật về du lịch LHK39D 2 13 90 phút 12/08/2016 07g00 A31.203
42 Pháp luật về du lịch LHK39B 2 18 90 phút 12/08/2016 07g00 A31.203
43 Xã hội học đại cương LHK38A 2 14 90 phút 12/08/2016 15g00 A31.104
44 Xã hội học đại cương LHK38B 2 23 90 phút 12/08/2016 15g00 A31.104
45 Tâm thần học tư pháp LHK36A, LHK36B, LHK37A, LHK37B 2 28 90 phút 13/08/2016 13g00 A31.101
46 Tố tụng hành chính LHK37A, LHK37B 3 58 90 phút 13/08/2016 15g00 A31.105
47 Tư pháp quốc tế I LHK37A 3 31 90 phút 14/08/2016 07g00 A31.101
48 Tư pháp quốc tế I LHK37B 3 34 90 phút 14/08/2016 07g00 A31.102
49 Lịch sử Việt Nam đại cương LHK39C, LHK39D 3 73 90 phút 14/08/2016 09g00 A31.103, A31.102
50 Lịch sử Việt Nam đại cương LHK39A, LHK39B 3 116 90 phút 14/08/2016 09g00 A31.101, A31.104, A31.105
51 Xây dựng văn bản pháp luật LHK38B 2 57 90 phút 14/08/2016 13g00 A31.203
52 Xây dựng văn bản pháp luật LHK38A 2 62 90 phút 14/08/2016 13g00 A31.105

Các tin khác