THÔNG BÁO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

DANH SÁCH THU TIỀN THEO KẾ HOẠCH HỌC LẠI THI LẠI 10/2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
PHÒNG TÀI CHÍNH
DANH SÁCH THU TIỀN HỌC LẠI

(Căn cứ GDN ngày 07/10/2016 V/v học và thi lại của sinh viên hệ đào tạo thường xuyên và Quyết định số 498/QĐ - ĐHĐL ngày 15/06/2016 V/v Quy định mức học phí năm học 2016-2017)

Lưu ý:
- Sinh viên phải hoàn thành học phí trước khi vào phòng thi
- Sinh viên có thể đóng học phí qua hai hình thức như sau:
1 Đóng tại bộ phận học phí - học bổng (Nhà A1) từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
2 Đóng tại ngân hàng Vietinbank - Số tài khoản: 1.020.1000.1887.219 - Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Đà Lạt
(Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng yêu cầu ghi rõ họ và tên, MSSV)

STT MSSV Họ và Tên Lớp Tổng số TC SV đăng ký Đơn giá/ 1TC Thành tiền Ghi chú
1 1270004 Nguyễn Thị Hoài Ân LHK36PR 3   340,000       1,020,000  
2 1118195 Ngô Thế Anh LHK35BL 3   340,000       1,020,000  
3 0981011 Trần Tuấn Anh LHK33Q6A 66   340,000     22,440,000  
4 1218002 Vũ Thị Ngọc Anh LHK36DL 25   340,000       8,500,000  
5 1180547 Phạm Sơn Bằng LHK35QS 4   340,000       1,360,000  
6 1380118 Hà Quốc Bảo LHK37Q6A 5   340,000       1,700,000  
7 1380121 Nguyễn Sĩ  Bính LHK37Q6A 2   340,000          680,000  
8 1120010 Lê Thanh Bình LHK35NTA 27   340,000       9,180,000  
9 1180548 Nguyễn Phú Bình LHK35QS 22   340,000       7,480,000  
10 1180007 Nguyễn Thiện  Chiến LHK35Q6 9   340,000       3,060,000  
11 1120204 Phan Thanh  Chinh LHK35NTC 3   340,000       1,020,000  
12 1380125 Huỳnh Tấn Cường LHK37Q6A 2   340,000          680,000  
13 1320018 Nguyễn Quốc Đại LHK37NT 3   340,000       1,020,000  
14 1120035 Hà Chung Điệp LHK35NTA 18   340,000       6,120,000  
15 1140008 Trương Đình Doanh LHK35PY 5   340,000       1,700,000  
16 1320020 Võ Anh  Đức LHK37NT 3   340,000       1,020,000  
17 1380128 Trần Quốc  Dũng LHK37Q6A 5   340,000       1,700,000  
18 1240009 Trần Thanh Dũng LHK36BH 16   340,000       5,440,000  
19 1280013 Trần Trung  Dũng LHK36Q6 4   340,000       1,360,000  
20 1050019 Ngô Nam  Dương LHK34VTB 36   340,000     12,240,000  
21 1240010 Nguyễn Anh Duy LHK36BH 11   340,000       3,740,000  
22 1180629 Trình Phạm Đắc  Duy LHK35Q6A 3   340,000       1,020,000  
23 1380130 Lê Thị Kiều   Duyên LHK37Q6A 5   340,000       1,700,000  
24 1180558 Phạm Trần Trường Giang LHK35QS 17   340,000       5,780,000  
25 1118487 Lê Trọng Giáp LHK35DL 3   340,000       1,020,000  
26 1280020 Lương Ngọc  LHK36Q6 2   340,000          680,000  
27 1180640 Nguyễn Bá Hải LHK35Q6A 3   340,000       1,020,000  
28 1180568 Nguyễn Đoàn Thanh Hoa LHK35QS 13   340,000       4,420,000  
29 1280030 Nguyễn Phước Hòa LHK36Q6 6   340,000       2,040,000  
30 1218022 Đoàn Thị Hoài LHK36DL 2   340,000          680,000  
31 1380148 Nguyễn Xuân  Hoài LHK37Q6A 5   340,000       1,700,000  
32 1218024 Hắc Thị Hoan LHK36DL 4   340,000       1,360,000  
33 0981168 Lê Nguyễn Minh Hoàng LHK33NT 43   340,000     14,620,000  
34 1180157 Lê Thanh Hồng LHK35TP 24   340,000       8,160,000  
35 0918057 Dương Quốc Hùng LHK33Q6A 3   340,000       1,020,000  
36 1280034 Phạm Quốc  Hùng LHK36Q6 2   340,000          680,000  
37 1330055 Vũ Mạnh  Hùng LHK37BP 2   340,000          680,000  
38 1240025 Trần Nguyên Hưng LHK36PR 8   340,000       2,720,000  
39 1260020 Vũ Huy Hưng LHK36VT 3   340,000       1,020,000  
40 1280036 Nguyễn Thị Thu  Hương LHK36Q6 5   340,000       1,700,000  
41 1180038 Trần Văn Hương LHK35Q6 5   340,000       1,700,000  
42 1120233 Vương Quốc  Hương LHK35NTC 3   340,000       1,020,000  
43 1220030 Nguyễn Văn Hưởng LHK36NT 26   340,000       8,840,000  
44 1130070 Nguyễn Xuân Huy LHK35BD 4   340,000       1,360,000  
45 1118515 Cil  Jim LHK35DL 3   340,000       1,020,000  
46 1318140 Phạm Việt  Kha LHK37DL 2   340,000          680,000  
47 1380155 Nguyễn Tuấn  Khải LHK37Q6A 3   340,000       1,020,000  
48 1240027 Nguyễn Văn Khanh LHK36BH 3   340,000       1,020,000  
49 1320043 Đặng Trần  Khoa LHK37NT 3   340,000       1,020,000  
50 1120078 Ngô Đăng Khoa LHK35NTA 24   340,000       8,160,000  
51 1080152 Nguyễn Nguyễn Minh Khoa LHK34QS 25   340,000       8,500,000  
52 1180572 Tô Xuân Khoa LHK35QS 6   340,000       2,040,000  
53 1380157 Nguyễn Văn Khương LHK37Q6A 3   340,000       1,020,000  
54 1270055 Trần Phan Như Khuyết LHK36PR 3   340,000       1,020,000  
55 1180574 Trần Trung Kiên LHK35QS 22   340,000       7,480,000  
56 1240029 Văn Ngọc  Kiều LHK36BH 8   340,000       2,720,000  
57 1280039 Trần Thanh  Lai LHK36Q6 2   340,000          680,000  
58 1330064 Trần Thị Thu Lan LHK37BP 2   340,000          680,000  
59 1118519 Trần Thị Lành LHK35DL 3   340,000       1,020,000  
60 1118521 Ngô Khắc Lịch LHK35DL 5   340,000       1,700,000  
61 1220037 Nguyễn Minh Liệu LHK36NT 4   340,000       1,360,000  
62 0960270 Đoàn Thị Trúc Linh LHK33BH 2   340,000          680,000  
63 1180652 Huỳnh Tố  Linh LHK35Q6A 5   340,000       1,700,000  
64 0930343 Nguyễn Thị Thùy Linh LHK33BD 9   340,000       3,060,000  
65 1218033 Nguyễn Văn Lợi LHK36DL 7   340,000       2,380,000  
66 1380161 Vũ Hoàng  Luân LHK37Q6A 3   340,000       1,020,000  
67 1218034 K' Rơ Xang Luyến LHK36DL 2   340,000          680,000  
68 1218035 K' Rơ Xang Luyến LHK36DL 2   340,000          680,000  
69 0880150 Trương Hữu Minh LHK32TP 6   340,000       2,040,000  
70 1330075 Hồ Thị Hằng  LHK37BP 2   340,000          680,000  
71 1270068 Nguyễn Thị Mùi LHK36PR 3   340,000       1,020,000  
72 1330206 Nguyễn Ngọc Mỹ LHK37BD 5   340,000       1,700,000  
73 1318269 Cao Hoàng Nam LHK37DLA 2   340,000          680,000  
74 0981094 Lưu Hồng Nam LHK33Q6A 70   340,000     23,800,000  
75 1318271 Nông Văn Nam LHK37DLA 2   340,000          680,000  
76 1218038 Trương Giang Nam LHK36DL 2   340,000          680,000  
77 1280046 Bùi Văn  Nên LHK36Q6 4   340,000       1,360,000  
78 1160041 Phan Công Ngà LHK35VT 8   340,000       2,720,000  
79 1260035 Trần Anh  Ngân LHK36VT 2   340,000          680,000  
80 1270071 Trần Lê Bích Ngân LHK36PR 2   340,000          680,000  
81 1220049 Hồ Thị Ánh Ngọc LHK36NT 2   340,000          680,000  
82 1320065 Lương Thị Ngọc LHK37NT 3   340,000       1,020,000  
83 1318151 Võ Bảo Ngọc LHK37DL 2   340,000          680,000  
84 1280047 Lê Thái Hoàng Nguyên LHK36Q6 29   340,000       9,860,000  
85 1280048 Lê Thanh Nhàn LHK36Q6 21   340,000       7,140,000  
86 1180664 Thân Trọng Nhân LHK35Q6A 4   340,000       1,360,000  
87 1380059 Nguyễn Thành  Nhật LHK37Q6 2   340,000          680,000  
88 1380171 Lê Thị Kim  Nhung LHK37Q6A 2   340,000          680,000  
89 1380062 Võ Thị Tuyết Nhung LHK37Q6 3   340,000       1,020,000  
90 1130116 Nguyễn Vương Thành Phát LHK35BDB 13   340,000       4,420,000  
91 1280050 Trịnh Hồng  Phát LHK36Q6 7   340,000       2,380,000  
92 1380065 Phạm Quốc  Phong LHK37Q6 5   340,000       1,700,000  
93 1320074 Trương Đình  Phong LHK37NT 3   340,000       1,020,000  
94 1180675 Nguyễn Tấn Vĩnh Phú LHK35Q6A 2   340,000          680,000  
95 1080168 Trần Quang Phú LHK34QS 14   340,000       4,760,000  
96 1080366 Lê Văn  Phúc LHK34Q6 26   340,000       8,840,000  
97 1330083 Lưu Thị  Phúc LHK37BP 2   340,000          680,000  
98 1218043 Thân Hồng Phúc LHK36DL 2   340,000          680,000  
99 1280145 Nguyễn Hữu Phùng LHK36QS 2   340,000          680,000  
100 1220059 Lê Tiến Phương LHK36NT 4   340,000       1,360,000  
101 1240039 Nguyễn Hoàng Phương LHK36BH 2   340,000          680,000  
102 1240040 Nguyễn Hoàng Phương LHK36DL 35   340,000     11,900,000  
103 1270093 Ninh Thị Thùy Phương LHK36PR 4   340,000       1,360,000  
104 1330086 Phạm Thị Phương LHK37BP 2   340,000          680,000  
105 1330088 Trương Bá Phương LHK37BP 2   340,000          680,000  
106 1180589 Trần Thị Phượng LHK35QS 5   340,000       1,700,000  
107 1218047 Đặng Duy Quân LHK36DL 10   340,000       3,400,000  
108 1270096 Trần Minh Quân LHK36PR 5   340,000       1,700,000  
109 1240048 Trịnh Thanh Quang LHK36BH 2   340,000          680,000  
110 1318157 Trương Công Quang LHK37DL 2   340,000          680,000  
111 1280148 Thạch Quyền LHK36QS 5   340,000       1,700,000  
112 1120260 Ngô Văn Sang LHK35NTC 33   340,000     11,220,000  
113 1260052 Nguyễn Thị Ngọc  Sinh LHK36VT 3   340,000       1,020,000  
114 0918569 Phan Trịnh Công Sơn LHK33DLA 3   340,000       1,020,000  
115 1180592 Trương Văn Tài LHK35QS 2   340,000          680,000  
116 1080269 Đào Minh Tấn LHK34TP 7   340,000       2,380,000  
117 0930392 Dương Quốc  Thái LHK33BD                         53   340,000     18,020,000  
118 1280066 Nguyễn Văn  Thắm LHK36Q6 2   340,000          680,000  
119 1220072 Phan Thành Thắng LHK36NT 4   340,000       1,360,000  
120 1180600 Trần Kế Thắng LHK35QS 2   340,000          680,000  
121 1280065 Lý Thu  Thảo LHK36Q6 2   340,000          680,000  
122 1240059 Nguyễn Thị Thanh Thảo LHK36BH 2   340,000          680,000  
123 1380088 Nguyễn Thị Thiên  Thảo LHK37Q6 2   340,000          680,000  
124 1180106 Phạm Quốc  Thâu LHK35Q6 21   340,000       7,140,000  
125 1280071 Huỳnh Phúc  Thịnh LHK36Q6 4   340,000       1,360,000  
126 1270109 Nguyễn Tiến Thịnh LHK36PR 5   340,000       1,700,000  
127 1280072 Nguyễn Tốt Thịnh LHK36Q6 2   340,000          680,000  
128 1270110 Viên Thanh Thịnh LHK36PR 5   340,000       1,700,000  
129 0930404 Đinh Thị Tuyết Thu LHK33BD 7   340,000       2,380,000  
130 1260059 Bùi Trần Thủy Tiên LHK36VT 3   340,000       1,020,000  
131 1330113 Võ Phong Tỏa LHK37BP 2   340,000          680,000  
132 1330114 Nguyễn Mạnh Toàn LHK37BP 2   340,000          680,000  
133 1240066 Nguyễn Xuân Toàn LHK36BH 3   340,000       1,020,000  
134 1180606 Trần Thanh Toàn LHK35QS 7   340,000       2,380,000  
135 1270126 Võ Thị Bích Trâm LHK36PR 3   340,000       1,020,000  
136 1280080 Huỳnh Ngô Thị Bảo  Trân LHK36Q6 2   340,000          680,000  
137 1180609 Châu Thị Huyền Trang LHK35QS 4   340,000       1,360,000  
138 1318308 Bùi Quang Trí LHK37DLA 2   340,000          680,000  
139 1280163 Nguyễn Hoàng Phương Triều LHK36QS 2   340,000          680,000  
140 1280083 Nguyễn Ngọc Mai  Trinh LHK36Q6 23   340,000       7,820,000  
141 1118577 Nguyễn Thị Diệu Trinh LHK35DL 3   340,000       1,020,000  
142 1280164 Phạm Thị Thanh Trúc LHK36QS 2   340,000          680,000  
143 1180685 Trương Công Trúc LHK35Q6A 3   340,000       1,020,000  
144 1260065 Bùi Chí Trung LHK36VT 4   340,000       1,360,000  
145 1120167 Nguyễn Chí Trung LHK35NTB 24   340,000       8,160,000  
146 1480169 Sầm Minh  Trung LHK38Q6A 8   340,000       2,720,000  
147 1240077 Nguyễn Dương Tiến Trường LHK36BH 3   340,000       1,020,000  
148 1180613 Đào Ngọc LHK35QS 4   340,000       1,360,000  
149 0830234 Nguyễn Hồng LHK32BD 2   340,000          680,000  
150 1280087 Trương Thanh LHK36Q6 16   340,000       5,440,000  
151 1330128 Hoàng Thị Tự LHK37BP 2   340,000          680,000  
152 1380212 Hà Anh  Tuấn LHK37Q6A 3   340,000       1,020,000  
153 1218060 Hồ Minh Tuấn LHK36DL 40   340,000     13,600,000  
154 0918998 Lâm Hải Tuấn LHK33BL 23   340,000       7,820,000  
155 1260066 Nguyễn Quốc Tuấn LHK36VT 3   340,000       1,020,000  
156 1118581 Nguyễn Thanh Tuấn LHK35DL 3   340,000       1,020,000  
157 1270132 Phùng  Tuấn LHK36PR 3   340,000       1,020,000  
158 0920311 Đặng Thế Tuyến LHK33NT 29   340,000       9,860,000  
159 1270135 Đỗ Trần Phương Uyên LHK36PR 4   340,000       1,360,000  
160 1270138 Lưu Hoàng Vân LHK36PR 8   340,000       2,720,000  
161 1318316 Nguyễn Đình Việt LHK37DLA 5   340,000       1,700,000  
162 1180617 Nguyễn  LHK35QS 4   340,000       1,360,000  
163 1280168 Phan Thanh LHK36QS 2   340,000          680,000  

Các tin khác